Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja rozpocznie się z dniem 12 lutego 2019 roku


Informacje ogólne

 

Do klas I na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są:

 - dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) - objęte obowiązkiem szkolnym,

 - dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy pierwszej tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego po złożeniu wniosku w systemie elektronicznym

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkoły podstawowej będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 -  wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

 - drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.

-  do wypełnionego i podpisanego wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów według załączonego wzoru

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

-  pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,

wypełniają go odręcznie, i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego wyboru,

informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

 

Rodzice dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wypełniają wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie  w formie papierowej. Wypełnione i podpisane zgłoszenie rodzice składają w  szkole obwodowej. Do szkoły innej niż obwodowa rodzice składają wniosek. Do wniosku lub zgłoszenia dołączają kopię aktualnego orzeczenia.

Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły innej niż obwodowa podejmuje dyrektor szkoły.

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 649;