Niezalogowany
zmień rozmiar:


W dniu 12 kwietnia 2024 r. zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych 
 i niezakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych.


W dniach od 15.04.2024 r. do 26.04.2024 r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do szkołydo której w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko.


Potwierdzenie woli proszę złożyć w placówce w której dziecko zostało zakwalifikowane.

Możliwe jest potwierdzenie woli w systemie NABO poprzez wybór opcji ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do szkoły”. Konieczne jest jednak złożenie w placówce pisemnego oświadczenia.


Uwaga!

Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca.​ Stwarza jednak możliwość udziału w postępowaniu uzupełniającym. Jeżeli, po zapewnieniu wszystkim zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego miejsc 
w szkołach, pozostaną nadal wolne miejsca, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Rekrutacja ID: 143; Wersja: 24.100.1.7 Harmonogram ID: 817;