Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Rekrutacja dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

  • W systemie należy wybrać i wypełnić zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wypełnione i wydrukowane  zgłoszenie podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie i składają w szkole obwodowej.
  • Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym.
  • Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem rodzica, ale nie jest jego obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej.
Umieszczenie na liście preferencji (na trzeciej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma zapewnione miejsce w tej szkole w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.


Rekrutacja ID: 135; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 687;