Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Rekrutacja dzieci spoza obwodu wybranej szkoły

Kandydaci,dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział wpostępowaniu rekrutacyjnym.

 • Rodzice wypełniając wniosek wskazują trzy szkoły według preferencji umieszczając na trzecim miejscu szkołę obwodową. Wydrukowany wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły składają w placówce pierwszego wyboru tj. tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.
 • Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów.
 • Wypełniony wniosek:

- podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka i składają w szkole pierwszego  wyboru,

-  podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe).
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna:

− przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu,

− podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: 

-        wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

-        wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

              -        na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 687;